مقدمه: (Power over Ethernet (POE روشی مناسب و امن برای تامین تغذیه مورد نیاز تجهیزاتی از قبیل دوربین های تحت شبکه، تلفن IP و دستگاه های بی سیم است. با تزریق تغذیه به کایل شبکه، دیگر نیاز به اتصال تغذیه به صورت مستقیم به خود دستگاه نیست . این عمل بدون پایین آمدن کارایی شبکه […]


مقدمه: Power over Ethernet (POE) روشی مناسب و امن برای تامین تغذیه مورد نیاز تجهیزاتی از قبیل دوربین های تحت شبکه، تلفن IP و دستگاه های بی سیم است. با تزریق تغذیه به کایل شبکه، دیگر نیاز به اتصال تغذیه به صورت مستقیم به خود دستگاه نیست . این عمل بدون پایین آمدن کارایی شبکه […]