مقدمه: افزودن صدا در سیستم نظارت تصویری می تواند کمک قابل توجهی به فرآیند شناسایی ، افزایش آگاهی از محیط اطراف و حتی مستنداتی قابل اطمینان جهت ارائه به دادگاه باشد. با استفاده از صدا می توان توانایی های سیستم نظارت تصویری را گسترش داد و مزایای قابل توجه عملیاتی برای آن فراهم کرد. صوت […]