آموزش

این واحد در جهت ارتقای علمی و حرفه ای پرسنل شرکت و نمایندگان فعالیت می نماید.این واحد بر طبق نیاز واهداف آموزشی سازمان اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مطا بق با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه دوربینهای مداربسته می نماید.

زمان شرح کلاس ردیف
سه شنبه ها 10-16 آموزش سیستم های نظارت تصویری 1
دوشنبه ها 10-16 اموزش تعمیرات دوربین و ذخیره ساز 2
یکشنبه ها 10-16 آموزش سیستم های کنترل تردد 3

برای ثبت نام در کلاس فرم زیر را دانلود کنید و کامل کنید و به ایمیل زیر ارسال کنید

دانلود فرم

training@faragostar-co.com