نام حجم دانلود
نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب 433 kb
نحوه تنظیمات تشخیص چهره 1287 kb
انتقل تصویر با استفاده از دانگل 3G 623 kb
راهنمای تنظیمات نقطه تور و الگو دوربین گردان 1043 kb
راهنمای تغییر رزول 217 kb
راهنمای فعال سازی دید در شب رنگی در دوربینهای استارلایت 1315 kb
 
نام حجم دانلود
نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب 433 kb
نحوه تنظیمات تشخیص چهره 1287 kb
انتقل تصویر با استفاده از دانگل 3G 623 kb
راهنمای تنظیمات نقطه تور و الگو دوربین گردان 1043 kb
راهنمای تغییر رزولوشن دستگاه از طریق وب 217 kb
راهنمای فعال سازی دید در شب رنگی در دوربینهای استارلایت 1315 kb
آپدیت 3.12 mb
 
نام حجم دانلود
راهنمای انتقال تصویر DDNS 1.83 Mb
راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ P2P 1.37 Mb
راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ IP Static 1.11 Mb
راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﻟﺒﺎﺗﺮون 391 kb
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 1.42 Mb
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺿﺒﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ 335 kb
 
نام حجم دانلود
نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب 433 kb
نحوه تنظیمات تشخیص چهره 1287 kb
انتقل تصویر با استفاده از دانگل 3G 623 kb
راهنمای تنظیمات نقطه تور و الگو دوربین گردان 1043 kb
راهنمای تغییر رزول 217 kb
راهنمای فعال سازی دید در شب رنگی در دوربینهای استارلایت 1315 kb
X