برای ثبت نام در کلاس با توجه به جدول زیر فرم را کامل کنید ارسال کنید .

این واحد در جهت ارتقای علمی و حرفه ای پرسنل شرکت و نمایندگان فعالیت می نماید.این واحد بر طبق نیاز واهداف آموزشی سازمان اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مطا بق با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه دوربینهای مداربسته می نماید.
زمان شرح کلاس ردیف
سه شنبه ها ۱۰-۱۶ آموزش سیستم های نظارت تصویری ۱
دوشنبه ها ۱۰-۱۶ اموزش تعمیرات دوربین و ذخیره ساز ۲
یکشنبه ها ۱۰-۱۶ آموزش سیستم های کنترل تردد ۳